โรงผลิตภัณฑ์สเตอริไลส์ สวนจิตรลดา


ประวัติ

โรงผลิตภัณฑ์สเตอริไลส์ สวนจิตรลดา มีวิวัฒนาการจากโรงผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปลายเดือนมกราคม พุทธศักราช 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานขนาดเล็ก และเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พุทธศักราช 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดโรงงานผลิตน้ำผลไม้บรรจุกระป๋องซึ่งน้ำผลไม้ชนิดแรกที่โรงงานผลิต คือ น้ำมะม่วงบรรจุกระป๋อง 

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2563 มีแผนพัฒนาการปรับปรุงโรงงานใหม่ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสเตอริไลส์ บรรจุกล่องกระดาษ ที่เรียกว่า Tetra recart เพื่อพร้อมรับประทานได้ทันที ซึ่งจะมีผลิตภัณฑต่างๆ ได้แก่ โจ๊กไก่ โจ๊กลูกชิ้นไก่ เป็นต้น