การสเตอริไลส์หมายความว่าอย่างไร

การสเตอริไลส์หมายความว่าอย่างไร

  • สเตอริไลส์ หมายความว่า กรรมวิธีฆ่าเชื้อน้ำนมโคที่บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทด้วยความร้อน ที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส ใช้เวลาที่เหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เชื้อจุลินทรีย์และสปอร์ของจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ภายใต้สภาวะปกติที่ใช้ในการเก็บรักษา