ผลิตภัณฑ์พาสเจอร์ไรส์ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์สเตอริไรส์ อย่างไร

ผลิตภัณฑ์พาสเจอร์ไรส์ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์สเตอริไรส์ อย่างไร

  • ผลิตภัณฑ์พาสเจอร์ไรส์ คือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส โดยความร้อนที่ไม่สูงมาก จึงเป็นการทำลายจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค แต่ยังคงมีจุลินทรีย์บางชนิดหลงเหลืออยู่ ดังนั้นผลิตภัณฑ์พาสเจอร์ไรส์ จึงต้องจัดเก็บที่อุณหภูมิเย็นไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส (ในตู้เย็น) ตลอดเวลา โดยมีอายุของผลิตภัณฑ์ประมาณ 14 วัน
  • ผลิตภัณฑ์สเตอริไรส์ คือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 118 องศาเซลเซียส ความร้อนสูงของระบบสเตอริไรส์ จะสามารถทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและจุลินทรีย์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เน่าเสีย ผลิตภัณฑ์สเตอริไรส์จึงสามารถเก็บไว้ได้นานกว่า 1 ปี โดยไม่ต้องแช่เย็น ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก แต่ปริมาณวิตามินต่างๆ อาจลดลง