นมโคสดพาสเจอร์ไรส์

นมโคสดพาสเจอร์ไรส์

 1. น้ำนมโคสดเต็มมันเนยพาสเจอร์ไรส์ หมายความว่าอย่างไร :
  น้ำนมโคสดหมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำน้ำนมโคดิบมาผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ ที่อุณหภูมิไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส มีมันเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.2 ของน้ำหนัก และมิได้เติมหรือ แยกซึ่งวัตถุอื่นใด เว้นเท่านั้น แต่การแยกมันเนยออก
 2. กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ หมายความว่าอย่างไร :
  พาสเจอร์ไรส์ หมายความว่า กรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์ ให้อยู่ ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ฟอสฟาเทส โดยใช้อุณหภูมิและเวลา อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  2.1. อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 63 องศาเซลเซียส และคงอยู่ที่อุณหภูมินี้ไม่น้อยกว่า 30 นาที แล้วทําให้เย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า หรือ
  2.2. อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 72 องศาเซลเซียส และคงอยู่ที่อุณหภูมินี้ไม่น้อยกว่า 15 วินาที แล้วทําให้เย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า
  2.3. อุณหภูมิและเวลาที่ให้ผลในการฆ่าเชื้อได้เทียบเท่ากับ (1) และ (2) แล้วทํา ให้เย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า
 3. การเก็บรักษาและอายุการเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์:
  น้ำนมโคสดหรือน้ำนมโคพาสเจอร์ไรส์ ต้องเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาหลังบรรจุจนถึงผู้บริโภค และระยะเวลาการบริโภคต้องไม่เกิน 10 วัน นับจากวันที่ บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจําหน่าย

Contact us via LINE